NV projekten | projects | projets | projekte

  Projecten van het NV (Neerlandsch Verzetsmonument) zijn van genealogische aard met als doel om personen in een genealogisch context te plaatsen en waar mogelijk te voorzien van een mini-biografie met daarbij de nodige bronnen, deels genealogisch, deels historisch.

  Projects of the NV (Neerlandsch Verzetsmonument) are of a genealogical nature with the aim of placing people in a genealogical context and, where possible, providing a mini biography with the necessary sources, partly genealogical, partly historical.

  Les projets de la NV (Neerlandsch Verzetsmonument) sont de nature généalogique dans le but de placer les gens dans un contexte généalogique et, si possible, de fournir une mini biographie avec les sources nécessaires, en partie généalogique, en partie historique.

  Projekte des NV (Neerlandsch Verzetsmonument) sind von einer genealogischen Natur mit dem Ziel, die Menschen in einen genealogischen Kontext zu stellen und, wo möglich, eine Mini-Biographie mit den notwendigen Quellen, teils genealogischen, teils historischen, zu versehen.

Start project: 23 July 2017

Dit deelproject is gebaseerd op het Wikipedia project: Lijst van drukkerijen/uitgeverijen van verzetsbladen gedurende de Tweede Wereldoorlog, onderdeel van het hoofdproject: De Ondergrondse pers 1940-1945De namen van de betrokken personen die hier worden genoemd en niet in het boek van Lydia Winkel voorkomen zijn ondergebracht in het project De Illegale Pers 40-45


  Printing companies and publishers of resistance newspapers 40-45

This subproject is based on the Wikipedia project: List of printing companies / publishers of resistance newspapers during World War II, part of the main project: The Underground Press 1940-1945. The names of the persons involved, which are not mentioned in the book of Lydia Winkel, are included in the Illegal Press 40-45 project

  Imprimeurs et éditeurs de journaux de résistance 40-45

Ce sous-projet est basé sur le projet Wikipedia: Liste des imprimeries / éditeurs de journaux de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, partie du projet principal: The Underground Press 1940-1945. Les noms des personnes impliquées, qui ne sont pas mentionnées dans le livre de Lydia Winkel, sont inclus dans le projet de la Presse illégale 40-45

  Druckereien und Verlage von Widerstandszeitungen 40-45

Dieses Teilprojekt basiert auf dem Wikipedia-Projekt: Liste der Druckereien / Verlage von Widerstandszeitungen während des Zweiten Weltkrieges, Teil des Hauptprojekts: Die Untergrundpresse 1940-1945. Die Namen der beteiligten Personen, die im Buch von Lydia Winkel nicht erwähnt werden, sind im Projekt Illegal Press 40-45 enthalten


Start project: 01 July 2017

Dit is een bronnen project, onderdeel van het hoofdproject: De Ondergrondse pers 1940-1945. Het doel is een overzicht te bieden van de verzetskranten edities waarin beschrijvingen staan over het ontstaan, het gedachtegoed, de uitvoering ervan en de mensen die daar aan hebben bijgedragen. De namen die in deze uitgaven worden genoemd en niet in het boek van Lydia Winkel voorkomen zijn ondergebracht in het project De Illegale Pers 40-45.


  Resistance newspapers 1945 - The liberation

This is a source project, part of the main project: Underground Press 1940-1945. The purpose is to provide an overview of the resistance newspaper editions that provide descriptions about the origin, mindset, implementation and the people who contributed to it. The names mentioned in these editions, not mentioned in the book of Lydia Winkel are housed in the Illegal Press 40-45 project.

  Journal de résistance 1945 - La libération

Il s'agit d'un projet source, qui fait partie du projet principal: Press Métro 1940-1945. L'objectif est de donner un aperçu des éditions des journaux de résistance qui fournissent des descriptions sur l'origine, l'état d'esprit, la mise en œuvre et les personnes qui y ont contribué. Les noms mentionnés dans ces éditions, non mentionnés dans le livre de Lydia Winkel, sont hébergés dans le projet de Presse illégale 40-45.

  Resistance Zeitungen 1945 - Die Befreiung

Dies ist ein Quellprojekt, Teil des Hauptprojektes: Underground Press 1940-1945. Ziel ist es, einen Überblick über die Resonanz-Zeitungsausgaben zu geben, die Beschreibungen über Herkunft, Denkweise, Umsetzung und die dazugehörigen Personen liefern. Die in diesen Ausgaben erwähnten Namen, die nicht im Buch von Lydia Winkel erwähnt werden, sind im Projekt Illegal Press 40-45 untergebracht.


Start project: 16 June 2017

The purpose of Air Forces Escape & Evasion Society (AFEES) is to encourage airmen who were aided by Resistance organizations or patriotic nationals of foreign countries to continue friendships with those who helped them. AFEES had its first reunion in Niagara Falls, NY in 1964. Over the years, hundreds of evaders, helpers, family members, and friends have gathered each year to commemorate, remember, and honor all those who were involved in escaping and evading–both the escapers and the thousands of brave, ordinary people in occupied countries who took extraordinary risks at huge cost to help these airmen.


  Aides de A.F.E.E.S. en Hollande le ‧ mai 1993

Le but de la Société d'évasion et d'évasion des Forces aériennes (AFEES) est d'encourager les aviateurs qui ont été aidés par des organisations de la Résistance ou des ressortissants patriotiques de pays étrangers à continuer d'amitié avec ceux qui les ont aidés. AFEES a eu son premier rendez-vous à Niagara Falls, en 1964. Au fil des ans, des centaines d'évasions, d'aides, de membres de la famille et d'amis se sont réunis chaque année pour commémorer, se rappeler et honorer tous ceux qui ont participé à l'évasion et à l'évasion. les évasions et les milliers de personnes courageuses et ordinaires dans les pays occupés qui ont pris des risques extraordinaires à un coût énorme pour aider ces aviateurs.

  Helfer von A.F.E.ES.. in Holland ‧ Mai 1993

Der Zweck der Luftwaffe Flucht & Ausweichen Gesellschaft (AFEES) ist es, Flieger zu ermutigen, die von Resistance-Organisationen oder patriotischen Staatsangehörigen ausländischen Ländern unterstützt wurden, um Freundschaften mit denen zu unterstützen, die ihnen geholfen haben. AFEES hatte seine erste Wiedervereinigung in Niagara Falls, NY im Jahr 1964. Im Laufe der Jahre haben sich Hunderte von Evader, Helfern, Familienmitgliedern und Freunden jedes Jahr versammelt, um zu erinnern und zu erinnern, alle diejenigen, die in Flucht und Ausweichen beteiligt waren - beide die Escapers und die Tausende von mutigen, gewöhnlichen Menschen in den besetzten Ländern, die außerordentliche Risiken mit enormen Kosten einbrachten, um diesen Fliegern zu helfen.


Start project: 31 March 2017

Dit project is gebaseerd op de gegevens uit het NIOD archief. Vanwege het digitaliseren zijn er hier en daar spelfouten en is soms onduidelijk wat de echte naam en wat de pseudoniem is van de auteur.


  Resistance poems 1940-1945

This project is based on data from the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies. Due to the digitization, there are spelling mistakes and sometimes it is unclear what the real name and what the author's pseudonym is.

  Poèmes de résistance 1940-1945

Ce projet est basé sur les données de l'Institut NIOD pour les études de guerre, d'holocauste et de génocide. En raison de la numérisation, il y a des fautes d'orthographe et parfois il n'est pas clair quel est le nom réel et quel est le pseudonyme de l'auteur.

  Widerstandsgedichte 1940-1945

Dieses Projekt basiert auf Daten aus dem NIOD Institut für Krieg, Holocaust und Genozid Studien. Wegen der Digitalisierung gibt es Rechtschreibfehler und manchmal ist es unklar, was der richtige Name und was das Pseudonym des Autors ist.


Start project: 25 March 2017

Lijst van personen betrokken bij de illegale pers die in het boek De Ondergrondse Pers van Lydia E. Winkel, geheel herzien door Drs. Hans de Vries ontbreken. Dit project is onderdeel van het hoofdproject: De Ondergrondse pers 1940-1945


  Illegal Press 40-45

List of persons involved in the illegal press NOT mentioned in the book The Underground Press of Lydia E. Winkel, completely reviewed by Drs. Hans de Vries. This project is part of the main project: The Underground Press 1940-1945

  Presse illégale 40-45

Liste des personnes impliquées dans la presse illégale NON mentionnée dans le livre The Underground Press de Lydia E. Winkel, entièrement revu par les Drs. Hans de Vries. Ce projet fait partie du projet principal: The Underground Press 1940-1945

  Illegale Presse 40-45

Liste der Personen, die an der illegalen Presse beteiligt sind NICHT im Buch erwähnt Die Untergrundpresse von Lydia E. Winkel, komplett überprüft von Drs. Hans de Vries Dieses Projekt ist Teil des Hauptprojektes: Die Untergrundpresse 1940-1945


  CS-6

Start project: 08 March 2017
CS-6 was de naam van een linkse Amsterdamse verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog. De naam is afkomstig van het adres waar de groep haar oorsprong vond: Corellistraat 6 te Amsterdam.

  CS-6
CS-6 was the name of a left-wing Amsterdam resistance group in the Second World War. The name is from the address where the group originated: Corellistreet 6 in Amsterdam.
  CS-6
CS-6 était le nom d'un groupe de résistance d'Amsterdam de gauche dans la Seconde Guerre mondiale. Le nom provient de l'adresse d'origine du groupe: Corellistreet 6 à Amsterdam.
  CS-6
CS-6 war der Name einer linken Hamburger Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg. Der Name stammt von der Adresse, wo die Gruppe entstand: Corellistreet 6 in Amsterdam.

Start project: 26 January 2017
Samenwerking met Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten o.l.v. Olaf Janssen, Kon. bibliotheek | Collaboration with Wikipedia: Wikiproject / Resistance Newspapers led by Olaf Janssen, Royal Library | Collaboration avec Wikipedia: Wikiproject / Resistance Newspapers dirigé par Olaf Janssen, Royal Library.
De Ondergrondse pers 1940-1945 ("De Winkel" of "DOP') is een overzichtswerk van Lydia Winkel, waarin bijna alle bekende illegale bladen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog beschreven worden. Behalve bladen zijn ook pamfletten in het overzicht opgenomen. In totaal heeft Winkel 1176 uitgaven kunnen documenteren - al kwamen daar in de aanloop van het boek nog eens 14 titels bij. In de tweede, door Hans de Vries herziene en uitgebreide, uitgave van 1989 is het aantal gestegen tot bijna 1300 gestegen (bron).


  Underground Press 1940-1945

The Underground Press 1940-1945 is a review of Lydia Winkel, describing almost all known illegal newspapers in the Netherlands during World War II. In addition to leaflets, pamphlets are included in the overview. Winkel has been able to document 1176 editions - even though 14 titles were added in the booklet. In the second, revised and expanded edition by Hans de Vries in 1989, the number increased to almost 1300

  Press Métro 1940-1945

The Underground Press 1940-1945 est une critique de Lydia Winkel, décrivant presque tous les journaux illégaux connus aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus des dépliants, les brochures sont inclus dans la vue d'ensemble. Winkel a pu documenter 1176 éditions - même si 14 titres ont été ajoutés dans la brochure. Dans la deuxième édition révisée et élargie de Hans de Vries en 1989, le nombre a augmenté à près de 1300

   Untergrundpresse 1940-1945

Die U-Bahn-Presse 1940-1945 ist eine Rezension von Lydia Winkel, die fast alle bekannten illegalen Zeitungen in den Niederlanden während des Zweiten Weltkrieges beschreibt. Zusätzlich zu den Merkblättern sind die Broschüren in der Übersicht enthalten. Winkel konnte 1176 Ausgaben dokumentieren - obwohl 14 Titel in der Broschüre hinzugefügt wurden. In der zweiten, überarbeiteten und erweiterten Auflage von Hans de Vries im Jahr 1989 stieg die Zahl auf fast 1300 an


Start project: 20 January 2017
Verzetsgroep Rolls Royce (R.R.) bestond uit jonge jongens, velen zaten nog op school. Sprake van een professioneel georganiseerde groep was er ook niet, maar daarom waren zij niet minder belangrijk.

  Group Rolls Royce
Resistance group Rolls Royce (R.R.) consisted of young boys, many were still in school. They were a not professionally organized group, but they were no less important.
  Groupe Rolls Royce
Le groupe de résistance Rolls Royce (R.R.) était composé de jeunes garçons, beaucoup étaient encore à l'école. Ils n'étaient pas un groupe professionnellement organisé, mais ils n'étaient pas moins importants.
   Gruppe  Rolls Royce
Resistance-Gruppe Rolls Royce (R. R.) bestand aus jungen Jungen, viele waren noch in der Schule. Sie waren eine nicht professionell organisierte Gruppe, aber sie waren nicht weniger wichtig.

Start project: 20 October 2016
Vrij Nederland is ontstaan als verzetskrant tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. De eerste uitgave verscheen op 31 augustus 1940. De naam was geïnspireerd op de radiozender Radio Vrij Nederland (bron)

  Vrij Nederland

Vrij Nederland has emerged as a resistance newspaper during the German occupation in the Second World War. The first edition appeared on August 31, 1940. The name was inspired by the radio station Radio Vrij Nederland
  Vrij Nederland
Vrij Nederland est apparu comme un journal de résistance pendant l'occupation allemande dans la Seconde Guerre mondiale. La première édition est apparue le 31 août 1940. Le nom a été inspiré par la station de radio Radio Vrij Nederland
  Vrij Nederland
Vrij Nederland ist während der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg als Widerstandszeitung entstanden. Die erste Auflage erschien am 31. August 1940. Der Name wurde von der Radiosender Radio Vrij Nederland inspiriert

Start project: 14 October 2016 
Samenwerking met Paul van Tongeren | Collaboration with Paul van Tongeren | Collaboration avec Paul van Tongeren
Groep 2000 was een verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog in het gebied Amsterdam die 70 jaar lang vrijwel onbekend is gebleven. De groep werd in 1940 opgericht en door de oorlog geleid door Jacoba van Tongeren. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog verzorgde zij zo'n 4.500 onderduikers. Groep 2000 telde ruim 140 leden. De reden dat Groep 2000 tijdens en na de oorlog onbekend is gebleven is het gebruik van codes in plaats van namen van de medewerkers, de onderduikers, de adressen en helpers etc. De sleutel van de code werd pas in 2014 gevonden. Daarom worden sinds 2015 steeds meer leden van Groep 2000 bekend (bron).

  Group 2000
Group 2000 was a resistance group during the Second World War in the Amsterdam area, which remained almost unknown for 70 years. The group was founded in 1940 and led by Jacoba van Tongeren. By the end of the Second World War, she provided about 4,500 people adresses for going in hiding. Group 2000 comprised more than 140 members. The reason that Group 2000 remained unknown during and after the war is the use of codes instead of names of employees, people in hiding, addresses and helpers, etc. The key to the code was only found in 2014. For this reason, more and more members of Group 2000 are becoming known since 2015
  Groupe 2000
Le groupe 2000 a été un groupe de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale dans la région d'Amsterdam, qui est restée presque inconnue depuis 70 ans. Le groupe a été fondé en 1940 et dirigé par Jacoba van Tongeren. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a fourni environ 4 500 personnes pour se cacher. Le groupe 2000 comprenait plus de 140 membres. La raison pour laquelle le Groupe 2000 est resté inconnu pendant et après la guerre est l'utilisation de codes au lieu de noms d'employés, de personnes cachées, d'adresses et d'assistants, etc. La clé du code n'a été trouvée qu'en 2014. Pour cette raison, plus et plus Plus de membres du Groupe 2000 sont connus depuis 2015
  Gruppe 2000
Gruppe 2000 war eine Widerstandsgruppe während des Zweiten Weltkriegs in der Region Amsterdam, die seit 70 Jahren fast unbekannt blieb. Die Gruppe wurde 1940 gegründet und unter der Leitung von Jacoba van Tongeren. Am Ende des Zweiten Weltkriegs stellte sie etwa 4.500 Personen an, um sich zu verstecken. Gruppe 2000 umfasste mehr als 140 Mitglieder. Der Grund dafür, dass die Gruppe 2000 während und nach dem Krieg unbekannt blieb, ist die Verwendung von Codes anstelle von Namen von Mitarbeitern, Personen im Versteck, Adressen und Helfer usw. Der Schlüssel zum Code wurde erst 2014 gefunden. Aus diesem Grund wurde mehr und mehr mehr Mitglieder der Gruppe 2000 werden seit 2015 bekannt


Start project: 15 July 2015 

Kinderwerk is de verzamelnaam van verzetswerk dat tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig in het teken stond van het in onderduik brengen van Joodse kinderen dat voornamelijk verricht werd door studenten. Het waren vier verzetsgroepen die nauw met elkaar zijn gaan samenwerken aan de hand van gegevens die Walter Süskind van het Joodse Raad kon vervalsen toen hij werd door de bezetter werd aangesteld als beheerder van de Hollandsche schouwburg, daar waar alle Joden werden verzameld alvorens ze op transport werden gesteld naar Kamp Westerbork.


  Children's work; Jewish children in hiding

Children's work is the name of the resistance movement during World War II, entirely devoted to bringing in hiding Jewish children, which was carried out mainly by students. They were four resistance groups working closely together to collaborate on the basis of data, Walter Süskind of the Jewish Council could forge when he was appointed by the occupier as manager of the ‘Hollandse Schouwburg’, where all Jews were gathered before they were deported to camp Westerbork.

   Le travail des enfants; Enfants juifs cachés

Le travail des enfants est le nom du mouvement de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, entièrement consacré à cacher les enfants juifs, qui a été pratiqué principalement par des étudiants. Il s'agissait de quatre groupes de résistance travaillant étroitement ensemble pour collaborer sur la base des données, Walter Süskind du Conseil juif pourrait forger quand il a été nommé par l'occupant en tant que responsable de la «Hollandse Schouwburg», où tous les Juifs ont été rassemblés avant d'être expulsés vers camp Westerbork.

  Kinderarbeit; Jüdische Kinder verstecken sich

Die Arbeit der Kinder ist der Name der Widerstandsbewegung während des Zweiten Weltkriegs, die sich ganz darauf konzentriert, jüdische Kinder zu verstecken, die hauptsächlich von Studenten durchgeführt wurden. Sie waren vier Widerstandsgruppen, die eng zusammenarbeiten, um auf der Grundlage von Daten zusammenzuarbeiten, Walter Süskind vom jüdischen Rat könnte sich schmieden, als er vom Besatzer als Manager der "Hollandse Schouwburg" ernannt wurde, wo alle Juden versammelt waren, bevor sie deportiert wurden Lager Westerbork.


Start project: 12 July 2015 

Het Utrechts Kindercomité of kortweg Kindercomité was tijdens de bezetting een Nederlandse verzetsgroep uit Utrecht die zich bezighield met het laten onderduiken van enkele honderden Joodse kinderen.


  Utrecht Children's Committee

The Utrecht Children's Committee or simply Children's Committee during the occupation was a Dutch resistance group from Utrecht who was letting go in hiding several hundreds of Jewish children.

   Comité d'enfance d'Utrecht

Le Comité des enfants d'Utrecht ou simplement le Comité des enfants pendant l'occupation était un groupe de résistance néerlandais d'Utrecht qui a laissé tomber dans la clandestinie plusieurs centaines d'enfants juifs.

  Utrecht Kinderausschuss

Der Utrechter Kinderausschuss oder einfach Kinderausschuss während der Besetzung war eine niederländische Widerstandsgruppe aus Utrecht, die mehrere hundert jüdische Kinder versteckte.


Start project: 13 June 2015 
Het is weinig bekend en niet altijd bekend gemaakt, feit dat er homoseksuele mannen en vrouwen waren die hun leven tijdens de nazi-bezetting op het spel hebben gezet. In de literatuur worden een aantal namen genoemd, vele uit kunstenaarskringen

  Homoseksuals in Dutch resistance - WOII
It is little known and not always known, the fact that there were gay men and women who put their lives on the linke during the Nazi occupation. In the literature, a number of names are mentioned, many are from artist circles.
   Homoseksuals en résistance néerlandaise - WOII
Il est peu connu et pas toujours connu, le fait qu'il y avait des hommes et des femmes homosexuels qui ont mis leur vie sur le lien pendant l'occupation nazie. Dans la littérature, un certain nombre de noms sont mentionnés, beaucoup sont issus de cercles d'artistes.
  Homoseksuals im niederländischen Widerstand - WOII
Es ist wenig bekannt und nicht immer bekannt, dass es schwule Männer und Frauen gab, die ihr Leben auf die Verbindung während der Nazi-Besetzung setzen. In der Literatur werden eine Reihe von Namen erwähnt, viele sind von Künstlerkreisen.